[Skip to Content]

WakefieldLicensing

You are here Home Vehicle Search

Public Register Vehicle Search - Hackney Carriage

Vehicle Search

Hackney Carriage Register

Licence NumberRegistration NumberIssuedCommencesExpires
HCV0301SH56 KYE23/04/202111/05/202110/11/2021
HCV0307SF68 DTX30/07/202130/07/202118/11/2021
HCV0007YJ65 MKV26/05/202126/05/202119/11/2021
HCV0010NX14 PHU24/05/202122/05/202121/11/2021
HCV0051YE62 RYD28/05/202127/05/202126/11/2021
HCV0106YK67 XYB22/02/202127/11/202026/11/2021
HCV0314PE67 XEV01/12/202030/11/202029/11/2021
HCV0205DU54 EKH01/06/202102/06/202101/12/2021
HCV0023MK63 KMU28/05/202102/06/202101/12/2021
HCV0071OY62 DYV08/06/202102/06/202101/12/2021
Page 3 of 10 (95 items)Previous page of results.12[3]45678910Next page of results.