[Skip to Content]

WakefieldLicensing

You are here Home Vehicle Search

Public Register Vehicle Search - Hackney Carriage

Vehicle Search

Hackney Carriage Register

Licence NumberRegistration NumberIssuedCommencesExpires
HCV0133YY18 YOF22/09/202222/09/202221/09/2023
HCV0123YT72 NVC04/01/202313/12/202212/12/2023
HCV0064YT66 TWG28/06/202221/06/202220/06/2023
HCV0019YS63 WVZ25/08/202217/08/202216/08/2023
HCV0104YS17 YEF15/08/202211/09/202210/09/2023
HCV0061YR17 VRL06/07/202213/07/202212/07/2023
HCV0040YN17 XXU30/09/202230/09/202229/09/2023
HCV0106YK67 XYB24/11/202227/11/202226/11/2023
HCV0032YK67 VZN10/01/202324/01/202323/01/2024
HCV0054YK15 MVP25/05/202311/06/202310/06/2024
Page 1 of 11 (103 items)Previous page of results.[1]234567891011Next page of results.