[Skip to Content]

WakefieldLicensing

You are here Home Vehicle Search

Public Register Vehicle Search - Hackney Carriage

Vehicle Search

Hackney Carriage Register

Licence NumberRegistration NumberIssuedCommencesExpires
HCV0064YT66 TWG14/07/202021/06/202020/06/2021
HCV0093YT61 PHF06/05/202108/05/202107/11/2021
HCV0019YS63 WVZ01/03/202117/02/202116/08/2021
HCV0104YS17 YEF17/09/202011/09/202010/09/2021
HCV0106YK67 XYB22/02/202127/11/202026/11/2021
HCV0032YK67 VZN10/02/202124/01/202123/01/2022
HCV0041YG07 KDU24/12/202015/01/202114/07/2021
HCV0051YE62 RYD27/11/202027/11/202026/05/2021
HCV0204YE15 YOG19/02/202116/01/202115/07/2021
HCV0092YD67 MPE19/01/202106/02/202105/02/2022
Page 1 of 10 (96 items)Previous page of results.[1]2345678910Next page of results.