[Skip to Content]

WakefieldLicensing

You are here Home Vehicle Search

Public Register Vehicle Search - Hackney Carriage

Vehicle Search

Hackney Carriage Register

Licence NumberRegistration NumberIssuedCommencesExpires
HCV0064YT66 TWG18/06/202121/06/202120/06/2022
HCV0019YS63 WVZ20/08/202117/08/202116/02/2022
HCV0104YS17 YEF27/08/202111/09/202110/09/2022
HCV0061YR17 VRL13/10/202113/10/202112/07/2022
HCV0106YK67 XYB22/02/202127/11/202026/11/2021
HCV0032YK67 VZN22/09/202122/09/202123/01/2022
HCV0007YJ65 MKV26/05/202126/05/202119/11/2021
HCV0041YG07 KDU30/06/202115/07/202114/01/2022
HCV0051YE62 RYD28/05/202127/05/202126/11/2021
HCV0204YE15 YOG21/07/202116/07/202115/01/2022
Page 1 of 10 (96 items)Previous page of results.[1]2345678910Next page of results.