[Skip to Content]

WakefieldLicensing

You are here Home Vehicle Search

Public Register Vehicle Search - Hackney Carriage

Vehicle Search

Hackney Carriage Register

Licence NumberRegistration NumberIssuedCommencesExpires
HCV0024GM16 YAF05/05/202018/05/202017/05/2021
HCV0001FJ67 LCW05/05/202016/03/202015/03/2021
HCV0016EK65 ZYC06/05/202016/04/202015/04/2021
HCV0125YR65 YYW27/05/202007/05/202006/05/2021
HCV0026EA13 YJF02/06/202005/06/202004/12/2020
HCV0029DV55 SYY04/06/202008/06/202007/12/2020
HCV0052FV14 OTJ16/06/202014/06/202013/12/2020
HCV0025LW14 MJX19/06/202019/06/202018/12/2020
HCV0005MV66 BVT19/06/202019/06/202018/06/2021
HCV0207LAR 41B26/06/202015/06/202014/12/2020
Page 2 of 10 (97 items)Previous page of results.1[2]345678910Next page of results.