[Skip to Content]

WakefieldLicensing

You are here Home Vehicle Search

Public Register Vehicle Search - Hackney Carriage

Vehicle Search

Hackney Carriage Register

Licence NumberRegistration NumberIssuedCommencesExpires
HCV0061WJ66 XKV19/02/202119/02/202130/09/2021
HCV0135WP11 OPY24/02/202116/12/202015/06/2021
HCV0037YC65 JHO29/09/202001/10/202031/03/2021
HCV0092YD67 MPE19/01/202106/02/202105/02/2022
HCV0204YE15 YOG19/02/202116/01/202115/07/2021
HCV0051YE62 RYD27/11/202027/11/202026/05/2021
HCV0041YG07 KDU24/12/202015/01/202114/07/2021
HCV0032YK67 VZN10/02/202124/01/202123/01/2022
HCV0106YK67 XYB22/02/202127/11/202026/11/2021
HCV0125YR65 YYW27/05/202007/05/202006/05/2021
Page 9 of 10 (94 items)Previous page of results.12345678[9]10Next page of results.