[Skip to Content]

WakefieldLicensing

You are here Home Vehicle Search

Public Register Vehicle Search - Hackney Carriage

Vehicle Search

Hackney Carriage Register

Licence NumberRegistration NumberIssuedCommencesExpires
HCV0016EK65 ZYC24/04/201916/04/201915/04/2020
HCV0125YR65 YYW07/05/201907/05/201906/05/2020
HCV0024GM16 YAF14/05/201918/05/201917/05/2020
HCV0064YT66 TWG21/06/201921/06/201920/06/2020
HCV0018ET17 YZW18/07/201911/07/201910/07/2020
HCV0027KW65 VWO31/07/201931/07/201930/07/2020
HCV0104YS17 YEF12/08/201903/09/201902/09/2020
HCV0133LX16 VYK05/09/201905/09/201904/09/2020
HCV0311SF65 GGV06/09/201906/09/201905/09/2020
HCV0071OY62 DYV11/09/201906/09/201905/03/2020
Page 1 of 12 (112 items)Previous page of results.[1]23456...89101112Next page of results.